Press "Enter" to skip to content

גילוי מרצון

מה הם התנאים לנוהל גילוי מרצון

מהו נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון הינו תהליך בו חבר בארגון או חברה מסחרית מדווח מרצונו לרשויות המס אודות עבירות העלמת מס ודיווחים כוזבים.

מה הם התנאים להליך נוהל גילוי מרצון

  • תום לב: על הליך הגילוי מרצון להתבצע בכנות. במידה ויתברר כי אחד או יותר מן הגורמים המעורבים עבר עבירה בכוונת תחילה, יהיה לדבר השפעות משפטיות וחוקתיות על הנאשמים וגילוי הרצון לא יכובד.
  • חקירה ובדיקה מתמשכת: לא ניתן לקיים נוהל הגילוי מרצון כאשר נערכת חקירה פלילית כנגד הארגון החשוד בהעלמת מס, לרבות בני הזוג של עובר העבירה וחברות הבת שלהם. סעיף זה מתייחס הן לחקירה של רשויות המס והן לחקירה משטרתית של החשודים.
  • מידה חדש: לא ניתן לקיים נוהל גילוי מרצון כאשר רשויות המס מודעות זה מכבר למידע הנחשף בגילוי זה, או לחלקים ממנו. על המדווח לספק מידע חדש בנוגע המקרה, שאינו מקושר לחקירות קיימות.
  • תקשורת: רשויות המס אינן יכבדו בקשות לגילוי מרצון המוגשות לאחר חשיפת מקרה העבירה בתקשורת או בבתי המשפט בישראל או במדינות אחרות.
  • חולי: קיומה של מחלה קשה או נסיבות אישיות יוצאות דופן, ניתן לאפשר נוהל גילוי מרצון גם באי קיום אחד או יותר מן התנאים שציונו. קבלת הנסיבות המקלות תלויה בשיקול הדעת והערכתו של סמנכ"ל המודיעין והחקירות של רשויות המיסים את המצב.
  • חד פעמיות: אדם זכאי לקיים נוהל גילוי מרצון פעם אחת בלבד.

כנות היא המפתח

עליכם להתנהל בכנות ובשקיפות בעת ניהולכם את העסק שלכם, ספר החשבונות והדיווח לרשויות המיסים. הקפידו לדווח כראוי והימנעו משימוש בנוהל זה. במידה ועליתם על טעות ברישומים, הקפידו לעדכן את רשויות המס בהקדם האפשרי ובהתאם לנוהל גילוי מרצון.