Press "Enter" to skip to content

בורר

כאשר מדובר על סכסוך בין שני צדדים, יש כל מיני דרכים לפתרון. נהוג לחשוב שהדרך הטובה ביותר לפתרון של סכסוך הוא הגעה של שני הצדדים לבית המשפט, לאחר תביעה של הצד שמרגיש שהוא מקופח מבחינת הזכויות המשפטיות שלו. האמת היא שלא מדובר על פתרון טוב במיוחד. הגעה לבית המשפט צריכה להיות הגעה בלית ברירה, לאחר שלא הצליח אף פתרון אחר. הדרך היעילה ביותר לפתור סכסוך הוא בין שני הצדדים בעצמם. אבל, אם זה לא צלח יש כל מיני דרכים שיכולות למנוע מאתנו להגיע לבית המשפט, וכך לקצר תהליכים ולאפשר לשני הצדדים להשיג תוצאה טובה יחסית. אחת הדרכים הטובות לכך היא על ידי בורר.

מה הוא בורר?

בורר הוא מי שמנהל תהליך של בוררות בין שני צדדים. כאמור, מדובר על שיטה ליישוב סכסוכים שנועדה למנוע משני הצדדים להגיע לעימות בבית המשפט. הבורר הוא צד שלישי, שלא מקושר לאף אחד מהצדדים. אבל, מדובר על אדם שקשור לתחום שבו מתנהל הסכסוך בין שני הצדדים. הבורר צריך להיות בעל מקצוע. אותו אדם א צריך להיות בעל הכשרה משפטית משום סוג שהוא כדי להיות בורר. עם זאת, צריך לפנות לאדם בעל ידע משפטי ובעל ידע בתחום הסכסוך, כדי לאפשר לשני הצדדים למצות את זכויותיהם המשפטיות.

סעיף בוררות בהסכם

כאשר שני צדדים חותמים בינם על הסכם עסקי כלשהו, נהוג לעיתים להכניס להסכם גם סעיף בוררות. סעיף זה קובע שבמקרה של מחלוקת או הפרה של ההסכם, יגיעו שני הצדדים לדיון בפני בורר. זאת כדי למנוע מראש הגעה של הצדדים לבית המשפט. גם הצד התובע וגם הצד הנתבע מחויבים להחלטה ולא יכולים לפנות לבית המשפט במקרה של סכסוך, אלא לבורר שנקבע מראש.

Comments are closed.