Press "Enter" to skip to content

תשלום תכוף

מהו התהליך לקבלת תשלום תכוף?

תשלום תכוף נפסק בבית המשפט לטובת נפגע בתאונת דרכים עוד בטרם הסתיים המשפט במקרים שבהם הוא זקוק לכספים עבור טיפולים רפואיים או כאלה עתידיים שניתן להוכיח אותם, עבור מחיית בני משפחתו כתוצאה מאובדן יכולת השתכרות עקב התאונה, או עבור שירותי סיעוד שנחוצים לו כבר בשלב זה על מנת לתפקד בשגרת היום יום המצריך השגחה צמודה. במקרים אלה יכול בית המשפט לפסוק תשלום תכוף לנפגע ואין בהם לשקף את גובה הפיצויים הסופיים שיקבעו בתום המשפט.

ההליך לקבלת תשלום תכוף

ההליך מתחיל עם שליחת בקשה עבור תשלום תכוף על ידי עורך הדין של הנפגע לחברת הביטוח. בבקשה זו נדרש הנפגע לפרט את פרטי התאונה, כיצד קרתה, מה מצבו הרפואי של הנפגע ומהם צרכיו הרפואיים, האם הוא זקוק לסיעוד ומה נחוץ לו לשם מחייתו וכדומה. על בסיס נתונים אלה ניתן להציג את הדרישה עבור תשלום תכוף לחברת הביטוח.

על חברת הביטוח לענות לדרישה תוך 60 יום ובמידה ולא מגיעים להסכמה על גובה התשלום יכול הנפגע לפנות לבית המשפט ולהגיש תצהיר בנידון. על חברת הביטוח לענות לבקשה הנ"ל תוך 30 יום מיום הגשת התצהיר. עם חברת הביטוח עונה לבקשה אך לא מגיעה לפשרה עם הנפגע מתכנסים הצדדים בבית המשפט וזה ייתן פסק דין בעניין זה. במידה וחברת הביטוח לא ענתה לבקשה, יכול הנפגע לעתור לבקשת פסק דין כנגד חברת הביטוח. ובמידה ובית המשפט דחה את הבקשה עבור תשלום תכוף, יכול הנפגע לערער לערכאה גבוהה יותר. בכל מקרה, ראוי לשים לב שהליך כזה יכול להימשך זמן רב ובכל מקרה מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בנזיקין על מנת לזרז את ההליך עבור קבלת תשלום תכוף.