Press "Enter" to skip to content

דיני עבודה – ייצוג מעסיקים

דיני עבודה – ייצוג מעסיקים בסוגיית קיזוזים ממשכורת העובד

כאשר אדם כל שהוא חש כי נעשה לו עוול במישור של יחסי העבודה אלל מול המעביד שלו, מן הסתם עליו לפנות אל גורם שלישי אובייקטיבי אשר חוקי העבודה הם לחם חוקו באופן יומיומי. במילים אחרות – יש לפנות אל עורך דין דיני עבודה – ייצוג מעסיקים. עורך דין דיני עבודה הוא עורך דין המומחה בדיני עבודה אשר עיקרם הם סכסוכים או תביעות בין עובדים למעסיקים על רקע מה שמכונה בהגדה של  יחסי עובד מעביד. עורך דין זה מייצג גם את התובעים וגם את הנתבעים כאשר הדברים מגיעים לחוסר הסכמה ולדיון והכרעה בבית המשפט לענייני עבודה. למרות שבתי הדין לעבודה נוטים לטובת העובדים כדי להעניק להם את מלוא זכויותיהם והדברים מעוגנים בחוק ולא בגחמה של בית המשפט, הרי שבפועל גם למעסיק יש זכויות וגם לו מגיע ייצוג בבית המשפט.


דיני עבודה – מתי מותר למעסיק לקזז סכומים ממשכורת העובד?

כאשר עומדת על הפרק סוגיית קיזוז ממשכורתו של העובד מסיבות שונות יש לקבל ייעוץ מקצועי מעו"ד דיני עבודה ולא לעשות זאת לבד. החוק מתיר קיזוז ממשכורתו של העובד בתנאים הבאים:

  • סכום שחובה לנכות אותו או שמותר לנקות אותו על פי החיקוק
  • תרומות שהעובד הסכים שינוכו לו (הסכמה בכתב)
  • דמי חבר בארגן העובדים שהעובד חבר בו שיש לנכות אותם מהשכר על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי שהעובד הסכים כי ינוקה לו, וכן תשלומי וועד העובדים הרגילים במקום העבודה.
  • סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם לחוזה העבודה
  • תשלומים שוטפים לקופות הגמל, אלא אם הודיע העובד למעביד אחרת ובכתב
  • חוב על פי התחייבות בכתב של העובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה סכום העולה על רבע המשכורת.
  • מקדמה על חשבון שכר העבודה.
  • המעסיק רשאי לנכות לעובד כל יתרת חוב שהעובד חייב לו לרבות מקדמות שקיבל במהלך עבודתו במשכורתו האחרונה.

בכל הסוגיות הללו יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה על מנת לקבל ייצוג מעסיקים במידה ומתגלים מחלוקות באשר לקיזוזים אלה וגובהם.