Press "Enter" to skip to content

פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות

פירוק חברה מרצון יכול להתבצע בשני אופנים: על ידי בעלי המניות או על ידי הנושים של החברה. הסיבות לפירוק חברה מרצון יכולות להיות אחת מסיבות מאלה:

  • תום תקופת הפעילות שנקבעה בתקנון לקיומה של החברה
  • החברה קיבלה החלטה מיוחדת בגין רצונה להתפרק
  • החברה החליטה שעקב חובותיה אין היא יכולה להמשיך לפעול

פירוק חברה מתחיל עם קבלת ההחלטה בדבר הרצון להתפרק, ולאחר שהתחיל ההליך חדלה החברה לנהל את עסקיה למעט מה שיידרש לצרכי הפירוק עצמו.

במאמר זה נתמקד בפירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות של החברה.

סדר הפעולות הנדרש לשם פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות

יש להתחיל את ההליך עם הגשת תצהיר כי החברה יכולה להחזיר את כל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך החברה להתפרק ועל רוב הדירקטורים לחתום על תצהיר זה. לאחר קבלת התצהיר ירשום רשם החברות את החברה כחברה לקראת פירוק. לאחר מכן רשאית החברה לשלוח הזמנות לאסיפה כללית שבה יוחלט על פירוק החברה. את ההזמנות יש לשלוח לפחות שלושה שבועות לפני מועד האסיפה שבה תתקבל ההחלטה וימונה מפרק לחברה.

את פרוטוקול האסיפה יש להגיש לרשם החברות עם תאריך ההחלטה, שם המפרק ומספר תעודת הזהות שלו ואישור המפרק על קבלת מינויו.

את ההחלטה יש לפרסם ברשומות ובעיתון יומי אחד בשפה העברית.

על המפרק לפעול לכינוס נכסיה של החברה ולסילוק חובותיה.

לאחר שימסור המפרק את דו"ח הפירוק של החברה לרשם החברות, ירשום אותה האחרון בתיק הפירוק ולאחר שלושה חודשים מהרישום תיחשב החברה כמחוסלת סופית.

את ההליך כולו מומלץ לעשות בליווי עורך דין המתמחה בפירוק חברות על מנת לצלוח את הפירוק במהירות וביעילות.