Press "Enter" to skip to content

פירוק חברה מרצון במסלול מזורז

תביעות נושים ועובדים, חדלות פרעון והוראת בית משפט מביאים לפירוק חברה. עם זאת, קיימים מקרים רבים בהם מתבצע פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות. פירוק כזה הוא תוצאה של קשיים עסקיים, פירוק שותפויות וכדומה. פירוק חברה מרצון עדיף לעומת פירוק תחת הוראות בית משפט ולכן כדאי לשקול אותו במעורבות עורך דין ואיש מקצוע. בנוסף, הליך פירוק מרצון כולל היבטים רבים וחובה להקפיד עליהם על מנת לעמוד בהוראות החוק.

תהליכי פירוק מרצון לא כוללים הסרה אוטומטית של הגדרת חברה כמפרת חוק, עקב אי הגשת דוחות או אי תשלום אגרות לרשם החברות. יתרה על כך, רצוי לזכור כי התהליך אינו עוצר או מבטל גבייה או עיצומים המושתתים על החברה. לרשם החברות קיימת גם הזכות לסרב לחלק או לכל התהליך של פירוק חברה מרצון עקב בעיות כאלה ואחרות.

שלבים בתהליך הפירוק

תהליך פירוק מרצון מיועד לסיים את פעילות החברה ולהכריז עליה באופן רשמי כמפורקת ובלתי קיימת, מבחינה משפטית ותפעולית כאחד. רשם החברות מגדיר מסלול מזורז עבור תהליכי פירוק חברה מרצון. הליכים אלו אינם מלווים בהוראת בית משפט ובתביעות נושים או מפרקים, והיתרון שלהם בא לידי ביטוי במהירות הביצוע. המסלול כולל שני שלבים בלבד וכרוך במילוי טפסים פשוטים.

מסלול מזורז עבור פירוק מרצון מתאים רק לחברות יחיד, כאשר בעל המניות הוא גם הדירקטור. זהו מסלול הנבנה עבור חברות עם מעט נכסים והתחייבויות, במטרה לעזור להן לממש את הנכסים העומדים לרשותם כדי לסיים את ההתחייבויות תוך חצי שנה לכל היותר. הטופס הראשוני של פירוק חברה מרצון כולל שתי בקשות ורק לאחר קבלת אישור מרשם החברות ניתן להמשיך לשלב השני.