Press "Enter" to skip to content

עורך דין אובדן כושר עבודה

אדם אשר נפגע בעבודתו או בדרך אליה או בחזרה ממנה, או אדם שנפגע כתוצאה ממחלת מקצוע, רצוי שיתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה כיוון שעל פי החוק במדינת ישראל הרי שמן הסתם מגיעים לו דמי פגיעה מן המוסד לביטוח לאומי בהתאם למצבו הגופני והנפשי לאחר התאונה. בהקשר זה יש לציין את העובדה, כי הפיצוי עבור פגיעת כושר עבודה הינו 75% מגובהו של השכר הממוצע של הנפגע 3 חודשים טרם הפגיעה. בתשעה הימים הראשונים יקבל הנפגע את הפיצוי ממעבידו, ועבור יותר מ – 12 יום, יקבל הנפגע חלק מן המעביד וחלק מן המוסד לביטוח לאומי.

מה הוא התנאי לקבלת פיצוי עבור תאונת עבודה?

את הפיצוי יקבל הנפגע במידה והומלץ לו על ידי הרופא מנוחה. במידה וחזר לעבודתו לא יקבל מן הביטוח הלאומי כל פיצוי שהוא מטבי הדברים. יש לקבל את עזרתו של עורך דין אובדן כושר עבודה, כי לא תמיד הנפגע יודע כי אסור למעבידו להוריד את 9 הימים הראשונים כימי מחלה כמו ימי מחלה רגילים.

תעודה רפואית בזמן תאונת עבודה

עורך דין אובדן כושר עבודה ידריך את הנפגע לקבל תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה מקופ"ח אשר בה יכתבו מספר הימים שהומלצו לאובדן כושר עבודה בגין תאונת עבודה ובמידת הצורך הרופא יאריך את מספר הימים של אובדן כושר עבודה בתעודה רפואית נוספת. עורך דין אובדן כושר עבודה ידריך את הנפגע לתת את התעודות המקוריות של האישורים הרפואיים לביטוח הלאומי, אחרת לא יקבל הנפגע פיצוי.

ההתנהלות מול ביטוח לאומי

עורך דין אובדן כושר עבודה ידריך את הנפגע למלא הודעה על תאונת העבודה לביטוח הלאומי ולהחתים את חלק המעביד עם כל הפרטים של מקרה הפגיעה על מנת שהמעביד לא יגרום נזק לתביעה. מאידך ההתייעצות עם עורך דין אובדן כושר עבודה חשובה במקרה של מילוי הטופס כדי שלא יהיה ספק אם הנפגע עבר תאונת עבודה או לאו, ומאידך גיסא חשובה ההתייעצות עם עורך דין אובדן כושר עבודה בכלל.