Press "Enter" to skip to content

נוהל גילוי מרצון החדש

כל מה שצריך לדעת על נוהל גילוי מרצון החדש

נוהל גילוי מרצון החדש פורסם על ידי רשות המיסים במטרה להקל על מעלימי מס. הרשות מעוניינת לעודד גילוי מרצון בקרב נישומים, עוסקים ויחידים או בעלי תפקידים שביצעו עבירות. באמצעות הנוהל החדש יכולים בעלי עניין לדווח נתוני אמת ולהימנע מסנקציות קשות. רשות המיסים גיבשה את הנוהל בתיאום עם פרקליטות המדינה והיא מתחייבת להימנע מנקיטת הליכים פליליים נגד מי שיישם אותו. יחד עם זאת, יישום נוהל גילוי מרצון החדש כפוף לקריטריונים ותנאים מסוימים.

נוהל גילוי מרצון החדש חל על עבירות מס ספציפיות. העבירות מפורטות בנספח שפורסם על ידי רשות המיסים. הנספח פתוח לעיון הציבור והוא שקוף כלפי נישומים פרטיים ובעלי עסקים, אך כדאי לקרוא אותו יחד עם אנשי מקצוע. זו הדרך הנכונה לוודא התאמה בין האינטרס האישי לבין סוג התקנות המופיעות בנוהל גילוי מרצון.

מה התנאים לביצוע הליך נוהל גילוי מרצון?

עיקר הנוסח של נוהל גילוי מרצון החדש מתייחס לתנאים הנדרשים מנישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בארגונים שעברו עבירות על חוקי המיסים. התנאי החשוב ביותר הוא שהגילוי מרצון ייעשה בתום לב ויהיה כן. תנאי שני הוא שבמועד הפניה לגילוי מרצון לא תיערך חקירה או בדיקה בעניין המבקש. בצורה כזו מונעת רשות המיסים התנגשות בין חקירות אובייקטיביות שהיא מבצעת לבין רצון של הנישומים להשיג הקלות.

רשות המיסים רשאית לא לאשר את נוהל גילוי מרצון החדש במידה והוא אינו מבוצע לפי התנאים והתקנות. הרשות לא מאשרת בקשות כאשר קיים בידיה מידע הקשור לבקשה מצד בן או בת הזוג, ברשות שלטונית אחרת או באמצעי התקשורת. רק במקרים חריגים תאשר הרשות את ההליך ותאפשר את ביטול העונשים.