Press "Enter" to skip to content

מס שבח מקרקעין

כיצד מחשבים מס שבח מקרקעין

כמו במדינות רבות אחרות בעולם, גם בישראל מוטל מס על נכסי מקרקעין ואדמות. מס שבח מקרקעין הוא אחד מסוגי מיסים אלה. מס שבח מקרקעין מוטל על הרווחים כתוצאה ממכירת נכסים או מניות של איכות מקרקעין. מס זה נוצר כדי ליצור הבדל בין מס ריווחי הון המגיע ממקרקעין ומס על ריווחי הון שמקורם אחר. בשנת 2013 הוכנס תיקון לחוק המשווה בין מס שבח מקרקעין ובין מס הנגבה מריווחי הון מסוגים אחרים והוא עומד כיום על 25%.

שיטת חישוב הנכס לצורך חישוב המס

על מנת לחשב את מס שבח מקרקעין בודקים את הרווח הכספי שהופק בעת ביצוע העיסקה בפער שבין רכישת הנכס למכירתו. רווח זה נובע מכמה סיבות שלא תמיד קשורות להשבחת הנכס באופן ישיר, כדוגמת: פיתוח האיזור באופן כללי, סלילת כבישי גישה או כבישים מהירים באיזור, בנייה של מוסדות ציבור ומוסדות אחרים באיזור וכיוצא באלה.  שיפורים אלה בתשתיות מעלים את ערך הנכס ללא התערבותו הישירה של בעל הנכס. ויש מקרים שבהם ערך הנכס יורד עקב תשתיות בניין לקויות המסכנות את המבנה, רעשים בלתי פוסקים כתוצאה מבנייה מסיבית באיזור או סלילת כביש ראשי בסמוך למבנה, בניית אנטנה סלולארית המסכנת את בריאות התושבים בסביבה וכדומה.

מס שבח מקרקעין משולם על ההפרש שבין ערך הנכס בזמן רכישתו לערך הנכס בעת מכירתו. כך שאם נכס נרכש בסכום של X שקלים וביום המכירה הוא מוערך ב X + Y הרי שאת המס ישלם המוכר רק על ה Y ולא על כל הסכום. כיום שיעור המס עומד על 25% (החל מ 1/1/2014) ועד לתאריך זה הוא מחושב בצורה שלפני התיקון של שנת 2013.