Press "Enter" to skip to content

גילוי מרצון אנונימי

מהו גילוי מרצון אנונימי?

הוראת השעה שפורסמה על ידי רשות המיסים יחד עם נוהל גילוי מרצון החדש מאפשרת הגשת בקשות לגילוי מרצון במסלול אנונימי. על פי הוראת השעה, בקשת גילוי מרצון אנונימי תוגש לפקיד השומה עד ליום 6.9.15. הפונה צריך להגיש את הבקשה בצירוף נספח הניתן על ידי רשות המיסים, יחד עם כל המסמכים הנדרשים. כדאי להתייעץ עם עורך דין או רואה חשבון לפני שמגישים בקשה מן הסוג הזה ולהכיר את אופי התהליך.

לאחר הגשת בקשה לגילוי מרצון אנונימי צפויה מחלקת החקירות לשלוח הודעה לפונה ולאשר את קבלת הבקשה. ההודעה כוללת את מספר הבקשה כפי שנקלטה במערכת הממוחשבת. יש לשמור את המספר היות והוא צפוי ללוות את הבקשה עד לסיום התהליך.

כיצד מתבצע טיפול בבקשה של גילוי מרצון אנונימי?

הגורם המוסמך בודק את פרטי הבקשה כדי לבחון האם היא ראויה למסלול של גילוי מרצון אנונימי. במידה והבקשה נמצאה מתאימה, על הגורם המטפל להפנות את הבקשה לפקיד השומה הרלוונטי וסגנו. באחריות פקיד השומה להעביר את הבקשה לטיפול שומתי ולמפקחים המוסמכים. פקיד השומה צריך גם לוודא כי הטיפול בבקשה לא יהיה ארוך מ-90 ימים. רק לאחר בירור חבות המס על ידי פקיד השומה, יחשוף הפונה את פרטי המבקש בפני הגורם המוסמך או פקיד השומה. גם כאן יש צורך במילוי נספח הנגיש באתר רשות המיסים.

עם חשיפת פרטי המבקש בפני הגורם המוסמך צריך אותו גורם לבדוק האם הבקשה עומדת בהוראות הנוהל החדש. בשלבים הבאים מתבצעות בדיקות נוספות ועם סיום הליכי השומה האזרחיים יש לערוך תרשומת ולחתום על הסכם שומה. גילוי מרצון אנונימי אמור להקל על ישראלים לשלם את חובותיהם וכך להימנע מהליך פלילי.