Press "Enter" to skip to content

אובדן כושר עבודה

מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה מוגדר מבחינת המוסד לביטוח לאומי בתור מצב בו אדם מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס כתוצאה מתאונה או מחלה. אובדן כושר עבודה מלא מייצג אדם שאינו יכול לעבוד בשום עבודה בשל התאונה או הפגיעה שעבר, אך קיימים גם מצבים אחרים. יש אנשים שבעקבות הפגיעה יכולת ההשתכרות שלהם יורדת והשכר מצטמצם בצורה משמעותית. קיימים גם מקרים בהם אדם אינו יכול להמשיך ולעסוק בעיסוק ספציפי, התואם את מקצועו או השכלתו והכשרתו.

חברות ביטוח פרטיות מגבות את הזכויות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי. בהקשר של כושר עבודה, חברות ביטוח עשויות לכלול בפוליסות מסוימות הגדרה של אובדן כושר עבודה מקצועי. זהו ביטוח המבטיח פיצוי בכל מקרה של אי יכולת המבוטח לעבוד במקצוע מסוים בו התמחה. בנוסף, יש להבחין בין אובדן כושר עבודה זמני לבין אובדן לצמיתות. אובדן זמני ניתן לרוב עד תקופה של שלושה חודשים ולאחר מכן הנפגע מחלים ויכול לחזור לתפקוד תקין. מנגד, באובדן לצמיתות הפגיעה היא בלתי הפיכה והנפגע לא יכול לחזור לתפקוד קודם.

מה המשמעות של אובדן היכולת להתפרנס ולעבוד?

המשמעות של אובדן היכולת להתפרנס, להשתכר ולעסוק בעבודה מסוימת היא פגיעה באיכות החיים. המוסד לביטוח לאומי אמור להגן על מבוטחים ממצבים אלו ולספק להם פיצוי כספי הולם. שנית, אובדן היכולת להתפרנס עלולה להשפיע גם על מצבים חברתיים ומשפחתיים. יש מקרים רבים בהם אובדן כושר עבודה של המפרנס העיקרי גורר פגיעה ברמת החיים של המשפחה, הילדים ובני הזוג.

לסיכום, אדם המאבד את יכולתו לעבוד עקב מחלה או תאונה זכאי להטבות. ההטבות ניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי ביטוח פרטי ובכפוף לתנאי הפוליסה.