Press "Enter" to skip to content

עסק משפחתי

ליווי מקצועי עבור עסק משפחתי

על מנת להקים עסק משפחתי יש לקחת בחשבון כי למרות היתרונות הרבים שבהקמת עסקים כאלה יש להתייחס אליהם בצורה קצת שונה מהקמת עסק רגיל וזאת מפאת המעורבות האישית והרגשית של המשפחה בעסק. למרות העצות המקצועיות שמקבלים בני משפחה שלא לערב רגשות ועסקים, אין מנוס מכך, ואין עסק משפחתי שלא מעורבים בו רגשות ומתחים אישיים ברמה כזו או אחרת. על מנת למזער את הנזקים העלולים להיווצר כתוצאה מכך מומלץ להחליט על ליווי מקצועי להקמת העסק ולהרצתו.


היתרונות של ליווי עסק משפחתי

ליווי עסק משפחתי מתייחס לצדדים הכלכליים והאישיים של הקמת העסק והרצתו. למשפחות רבות אין ניסיון בניהול פיננסי או בהקמה של עסקים כלל וליווי עבור עסק משפחתי יכול להוביל אותה לדרך המלך גם מבחינה עסקית וגם מבחינה משפחתית. ליווי עסק משפחתי מתמקד באספקטים הבאים:

  • גיבוש תכנית עסקית מקצועית
  • גיבוש כללים להתנהלות נכונה בעסק
  • יישוב דילמות ומחלוקות בין בני המשפחה השותפים בעסק
  • מציאת פתרונות ניהול נכונים לעסק ולפיתוחו העתידי

הליווי העסקי מתנהל הן המישור הכלכלי והן המישור הבינאישי בין בני המשפחה. במידת הצורך מנהלת החברה המלווה גישור ייחודי בין בני המשפחה במידה ומתגלעות מחלוקות בנושאים הקשורים לניהול העסק.


יציבות עסק משפחתי

ליווי עסק משפחתי מעניק לעסק המשפחתי יציבות על ידי הגדרת הכללים והגבולות בין בני המשפחה השונים המעורבים בעסק, שיפור התקשורת בינהם על בסיס עסקי ענייני, אימוץ מודלים לניהול קונפליקטים בעסק המשפחתי וכן גיבוש תוכנית להעברה בין דורית סדורה בעסק. ובנוסף, פיתוח העסק כלכלית תוך אופטמיזציה של ערכים כלכליים ומשפחתיים בעסק.

עסקים משפחתיים מוקמים כל העת בישראל ורבים מהם נכשלים בדיוק בנקודות אלו. על מנת להגיע לשגשוג והצלחת העסק מומלץ להיעזר בליווי מקצועי כבר מתחילת בהדרך.